กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีบทบาทในการส่งเสริมแนะนำให้
คำปรึกษาแก่ อปท. ในการจัดทำ
แผนพัฒนา  อปท.   งบประมาณ
การเงินการคลัง การบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น เป็นต้น

 
  สำนักงาน ก.พ.เป็นองค์กรกลาง
ในการบริหารงานบุคคล    ภายใต้
ระบบคุณธรรม  การรับรองคุณวุฒิ
การศึกษา   การกำหนดอัตราเงิน
เดือน  อปท.  ได้อนุโลมนำมาใช้
เพื่อมาตรฐานเดียวกับพลเรือน  ก.พ.ร. เป็นองค์กรพัฒนาระบบ
ราชการ ระบบงบประมาณ  ระบบ
บุคลากร มาตรฐานคุณธรรม และ
จริยธรรมของรัฐ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
Free Web Counters 


Marketing ROI
     การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นประจวบคีรีขันธ์ 
      การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นประจวบคีรีขันธ์  เป็นเว็บไซต์กึ่งราชการที่จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงาน
เพื่อให้งานบุคคลท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  ย้าย
การเลื่อนระดับ การจ้างพนักงานจ้าง  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเลื่อนวิทยฐานะ   เป็นต้น
โดยการสนับสนุน ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด์ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
     การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการอ้างอิงโปรดตรวจสอบกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง
!!!
หนังสือปฏิบัติงาน [ คลิกที่นี้]

บริการเด่น :
ข้อมูลชัดเจน :
 
การประชุม ก.จังหวัด
   การประชุม ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ประจำเดือน มีเรื่อง
ที่เป็นสิทธิ สวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น หลังการประชุม
ขอเป็๋นสื่อกลางในการแจ้งผลการประชุมตรงถึงเพื่อน ๆ ทุกคน
เมื่อทาง สถจ.ประจวบ ฯ แจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการแล้ว
การนำไปอ้างอิงโปรดตรวจสอบกับ สถจ.ประจวบ ฯ
More...
 
adsf
 
ข้อมูลตำแแหน่งว่าง
   ข้อมูลตำแหน่งว่าง อบจ. เทศบาล และ อบต. ประจำเดือน
รวบรวมมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในการโอน การย้าย
การบรรจ แต่งตั้ง  ทั้งนี้ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นทั้งสายงานผู้บริหาร
สายงานผู้ปฏิบัติ หากข้อมูลมีความผิดพลาด ขอเรียนว่าไม่เกี่ยว
กับทางหน่วยงานทั้ง สถจ.ปข. และ อปท.ทุกแห่ง
More...
 
 
 

FaceBook
   Social Media ช่องทางใหม่ ติดต่อกันง่ายยิ่งขึ้นด้วย FaceBook
เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกัน ทุกคำถาม ทุกความ
เห็นจะเป็นข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สมัครสมาชิก เป็นเพื่อนกับเราได้แล้วเดินไปด้วยกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการบริหาร งานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ยินดีต้อนรับทุกท่าน...
 
 
adsf
 

menหลักเกณฑ์ ก.
หลักเกณฑ์ ก.ท.จ.
และ ก.อบต.จังหวัด
ฉบับเต็มรวมที่แก้ไข
เพิ่มเติม แยกหมวด
More...

ฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
 ฐานข้อมูลผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฐานข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้าง
ฐานข้อมูลการขอเครื่องราชย์ ฯ
การสอบ อบต. ปี ๒๕๕๔
การสอบ อบต. ๒๕ ตำแหน่ง
จำนวน ๑๔๕ อัตรา

 
   
มาตรฐานตำแหน่ง :
การรับรองคุณวุฒิ :
น่าสนใจ :
     
มาตรฐานตำแหน่งระบบแท่งเทศบาล
   
 [อบจ.] [อบต.] n
อบจ. เทศบาล และ อบต.
พนักงานครูและวิทยฐ
านะ 
หลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
หลักเกณฑ์งานบุคคลเทศบาล
หลักเกณฑ์งานบุคคล อบต.

สอบวินัย / ให้ออก / อุทธรณ์ ก.ท.จ.
สอบวินัย / ให้ออก / อุทธรณ์ ก.อบต.

เล่มเผยแพร่การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.n
     [ว41 30 ก.ย.53] [ว14 10 ก.ย.55]
    
[ว11 13 ส.ค.56] [ว1 18 ก.พ.58]
     [ว3 3 ก.พ.59]

ก.พ.รับรองคุณวุฒิสถานศึกษาของรัฐ n
ก.พ.รับรองสถานศึกษาของเอกชน n
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองให้บรรจุครู n
ค้นหาการรับรองคุณวุฒิระบบอิเลกทรอนิกส์
คุณวุฒิที่รับรองเป็นทางสังคมศาสตร์

ข้อหารือการปฏิบัติงาน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
สายงานเกื้อกูลกัน
กำหนด/ปรับปรุงตำแหน่ง
ทุนนักเรียน นักศึกษา