>> ขอต้อนรับสู่ ! กลุ่มเพื่อนพนักงานบุคคลท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้สนับสนุนข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกท่าน....
 
 
อบจ. เทศบาล อบต.
ข้อมูล อบจ.                
ข้อมูลเทศบาล             
 

ลงทะเบียนFree e-mail  เพื่อติดต่อเราที่นี้ได้

ปรับปรุงคุณภาพบริการ
ท่านได้รับประโยชน์
จากการใช้เว็บไซต์กลุ่ม
เพื่อนงานุคคล
ท้องถิ่นเพียงใด

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ผลการ Vote 


ข้อมูลการทำแผนได้รวบรวมจากหลายๆ ฝ่ายดูได้ในมุมแผน ฯ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น n
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ปี ๖๑ [รายชื่อ] n
การพิจารณาคุณวุฒิสำหรับการบรรจุแต่งตั้งครู ผดด. n
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. การสอบแข่งขัน อปท.ปี ๖๐ n
รายงานการประชุม แจ้งมติ ก.จังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีพิเศษ [เทศบาล] [อบต.] n
ซักซ้อมการประเมินวิทยฐานะครู ผดด. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] n
แบบประเมินโบส อปท. ปี 2560
การเตรียมการประเมินโบนัสของ อบต.ปี 2560
สรุปผลการประชุม ก.กลาง ครั้งที่ 7/2560
การสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง(ยืนยันระบุเลขตำแหน่ง)
หารือการรับโอนข้าราชการการทหารกรณีไม่บันทึกวุฒิในบัตรประวัติ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกผู้บริหาร
ประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขัน
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น [สมัครที่นี้]
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัด อบต. ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง คสช.
แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน
แจ้งแก้ไขข้อความในคู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง อปท.
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขันของ อปท.
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) [คู่มือ]
แจ้งสรุปผลประชุม ก.กลาง ครั้งที่ 5/2560
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นพนักงาน อปท.(ระบุเลขตำแหน่ง)
ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
สำรวจผู้ปฏิบัติงานใน ศพด. ของ อปท.
การสรรหาตำแหน่งบริหาร และอำนวยการท้องถิ่น
แจ้งสรุปผลประชุม ก.กลาง ครั้งที่ 4/2560
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอเครื่องราชย์ ฯ ปี 59- 60
การโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรณีจำเป็นตามคำสั่ง คสช.
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติภายใน 19 พ.ค.60
การแจกจ่ายเครื่องราชย์ปี 58 และใบกำกับปี 53 [หนังสือ] [บัญชีจ่าย]
    [บัญชีใบกำกับ] [บัญชีผู้ได้รับเครื่องราชย์และ รจพ.]
แจ้งผลการประชุม ก.กลาง ครั้งที่ 2/2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 (ทั้ง 3 ก.)
ยกเลิกมาตรการสอบแข่งขันของ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี
สำรวจการให้ทุนการศึกษาฝ่ายการเมืองและพนักงานจ้าง
ระเบียบ มท.ฯ กำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่ อปท.
    อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559

ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
แจ้งรายชื่อที่จังหวัดเสนอขอเครื่องราชย์[ผู้บริหาร][ข้าราชการ] [ร.จ.พ.]
   [ลูกจ้าง][ขาดคุณสมบัติ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในไปราชการกรณ๊ถูกสั่งประจำสำนักงานเลขานุการ ก. 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ฯ ปี 2560
ข้อมูลกำลังคนภาครัฐของ ก.พ.[อบต.] [อบจ.] [เทศบาล]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
แจ้งรายชื่อขอเครื่องราชย์ [พนักงาน][การเมือง][ลจ.][ร.จ.พ.] [ขาดคุณฯ].
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต.๗ ฉบับ
    [การย้าย] [การเลื่อนขั้นเงินเดือน] [การประเมินผล] [การกำหนดโควตา]
    [การสอบสวนวินัย] [การให้ออกจากราชการ] [การอุทธรณ์และการร้องทุกข์]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลเทศบาล ๗ ฉบับ
    
[การย้าย] [การเลื่อนขั้นเงินเดือน] [การประเมินผล] [การกำหนดโควตา]
   
 [การสอบสวนวินัย] [การให้ออกจากราชการ] [การอุทธรณ์และการร้องทุกข์]
ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกครู ผดด.
[เทศบาล] [อบต.] [แบบประเมิน]

[คลิกข้อมูลย้อนหลัง]
 

  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แบบฟอร์มฐานข้อมูล ๒๔ และ ๑๖ ช่อง
ฐานข้อมูลการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์จังหวัด
รายชื่อประกาศราชกิจจาปี ๔๗-๕๖
การขอพระราชทานเครื่องราชย์ ฯ ปี ๕๔ [๕๕][๕๖]
   [๕๗] [๕๘] [๕๙] [๖๐][๖๑]
คำแนะนำการกรอกข้อมูล แบบ ขร.

การแจกจ่ายเครื่องราชย์ปี 58 และใบกำกับปี 53 [หนังสือ] [บัญชีจ่าย]
    [
บัญชีใบกำกับ] [บัญชีผู้ได้รับเครื่องราชย์และ รจพ.]
แจ้งรายชื่อขอเครื่องราชย์ปี 60[ผู้บริหาร][ข้าราชการ] [ร.จ.พ.]
    [ลูกจ้าง][ขาดคุณสมบัติ]

การจ่ายเครื่องราชย์ปี 56-57 [รายชื่อ][บัญชีจ่าย][แบบ ฐน.2]
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี ๒๕๖๐
แบบฟอร์มการเสนอขอต่าง ๆ

 
 
 
          

 
ข่าว ประชาสัมพันธ์..!
    ประกาศ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ฉบับรวม แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่หัวข้อ "หลักเกณฑ์ ก.จังหวัด"
   ขอเชิญพนักงานท้องถิ่นเข้ากลุ่ม LINE บุคคลเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงได้อีกช่องทางหนึ่ง

Glocalprachuap Admin.-.
  จีโลคอลประจวบ   จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มเพื่อนงานบุคคลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริม   ให้การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
มีความถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก ขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูล (^SN^)

 

 

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) [คู่มือ]
แนวทางการจัดทำแผน 3 ปี ของ อปท. ในระบบแท่ง
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี กรณีเปลี่ยน
     เป็นระบบแท่ง

ไฟล์ประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
     (๕๘-๖๐ หนังสือ สถ.)

สูตรการคิดเงินชดเชยพร้อมตกเบิกพนักงานจ้าง
ตัวอย่างแผนอัตรากำลัง ๓ ป
สูตรการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สูตรการคำนวณค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(จ้างก่อน ๑ ม.ค.๕๗)
การประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี อปท
.

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการรับรองคุณวุฒิ
   เล่มเผยแพร่การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.
      [ว41 30 ก.ย.53] [ว14 10 ก.ย.55] [ว11 13 ส.ค.56]
    
[ว1 18 ก.พ.58]   [ว3 3 ก.พ.59]
  มาตรฐานตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ. เทศบาล อบต.
  มาตรฐานตำแหน่งครูและวิทยฐานะพนักงานคร
  การรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองให้บรรจุครู
  คุณวุฒิที่ ก.กลาง กำหนดเป็นทาง"สังคมศาสตร์"
  การรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษาของรัฐ
  การรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษาเอกชน

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด:-
อบจ. & เทศบาล & อบต.:-
การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
   แบบฟอร์มการประเมินผล [PDF] [WORD]
   ตัวอย่างแบบประเมิน [PDF] [WORD]
   ตัวอย่างประกาศวิธีการประเมิน [PDF] [WORD]
   คำอธิบายแบบประเมินผล [PDF] [WORD]
   ปฏิทินการประเมินผล [PDF] [WORD]
   สมรรถนะ [หลัก] [ผู้บริหาร] [ประจำสายงาน]


 
นคณะกรรมการกระจายอำนาจ
บันเทิง&กีฬา Online :-  
 


ฟังเพลงลูกทุ่ง
Marketing ROI 

กลุ่มเพื่อนงานบุคคลท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
E-mail : glocalpr@youname.com | Web Site : http://www.youname.com
Last Update : Thursday, January 4, 2018 8:44 PM
Copyright © 2006 Group of  Standards for  Local Personal  Administration Prachuapkhirikhan . All rights reserved.