วันที่   
ประชุม ก.จังหวัด จะเปลี่ยนเป็นประชุมประมาณวันที่ 15-20 ของเดือน โปรดส่งเรื่องเข้าประชุมภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

สรุปผลการประชุม ก.จังหวัด ประจำเดือนติดตามรายละเอียด ได้ที่นี้
รายงานการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการประจำวัน คลังหนังสือ ค้นหาย้อนหลัง
ทันทุกข่าวเด่นจากสำนักข่าว
ดัง ในประเทศแบบไม่ตกข่าว
หลักสูตรฝึกอบรม สพบ. คลิกที่
"ข้อมูลข่าวสาร สถ."
 
 

 

 

 


สรุปมติ ก.ท.จ.
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัด รายงานการประชุม ก.จังหวัด
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 ม.ค. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 ม.ค.2560
การประชุม ก.ท.จ.
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 ก.พ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 ก.พ. 2560 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 มีนาคม 59 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 มีนาคม 59 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 เมษายน 59  ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน 59 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 59 ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 59 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 59 ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 มิถุนายน 59 ครั้งที่ ๕/๒๕๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 25 กรกฎาคม 59 ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 25 กรกฎาคม 59 ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 25 สิงหาคม 59 ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 23 สิงหาคม 59
การประชุม ก.อบต.จังหวัด
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 13 กันยายน 59 ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 กันยายน 59 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 12 ต.ค. 59 ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 13 ตุลาคม 59 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 16 พ.ย. 59   ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 9 พ.ย. 59 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 26 ธ.ค. 59

ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 27 ธ.ค. 59 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
 
.:หนังสือการปฏิบัติงานบุคคลท้องถิ่นย้อนหลัง:.
หนังสือการปฏิบัติงานบุคคลของจังหวัด-:
รายงานการประชุม ก.ท.จ.-:

รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัด-:
ข้อมูลตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔
      
[คลิกที่นี้]

ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการบริหาร-:
ข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล-:
ภาพข่าวงานบุคคลท้องถิ่น...
 
     
[มติ ก.จ.] [มติ ก.ท.] [ มติ ก.อบต.] [ข่าวสารงานบุคคลท้องถิ่น] [กฎกระทรวง/ระเบียบ]
 
                                   

                                                              
Update : Wed, 1-mar-17 3:18 PM EndDate -->