ตำแหน่งงานว่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-:- หน้าแรก -:- หลักเกณฑ์งานบุคคล -:- กฎหมาย -:- มติ ก.จังหวัด -:-
-:- อปท. สีแดงหมายถึง ได้รับการบรรจุแล้ว-:-
สายงานบริหาร กลุ่มงานธุรการ สถิติ นิติการ
ประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยว และ
บรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มงานการคลัง

กลุ่มงานสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานช่าง กลุ่มงานประปา กลุ่มงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานการศึกษา
สายงานบริหาร
 • ปลัด อบจ.
  -:อบจ.ปข.-:-

 • ปลัดเทศบาล
  -:ทต.คลองวาฬ
  -:ทต.กำเนิดนพคุณ
  -:ทต.กุยบุรี

  -:ทต.ปากน้ำปราณ
  -:ทต.ไร่เก่า
  -:ทต.ทับสะแก-:-

 • ปลัด อบต.
  -:อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่-:อบต.หนองพลับ
  -:อบต.บางสะพาน-:อบต.ช้างแรก
  -:อบต.เขาจ้าว
  -:อบต.เขาล้าน
  -:อบต.ดอนยายหนู

  -:อบต.เกาะหลัก
 • รองปลัดเทศบาล
  -:ทม.หัวหิน
  -:ทต.ปราณบุรี
  -:ทต.ทับสะแก
  -:ทม.ประจวบฯ

 • รองปลัด อบต.
  -:อบต.นาหูกวาง-:เขาล้าน-
  -:อบต.หนองพลับ-
  -:อบต.อ่าวน้อย
  -:ทต.เขาน้อย-:อบต.วังก์พง
  -:ห้วยยาง

  -:อบต.ร่อนทอง-:อบต.ทองมงคล

 • หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป )
  -:ทต.คลองวาฬ-:ทต.กม.5-:อบต.ห้วยทราย-:อบต.คลองวาฬ-:อบต.เกาะหลัก-:อบต.อ่าวน้อย
    
  อบต.บ่อนอก-:
  -:ทต.กำเนิดนพคุณ-:ทต.ร่อนทอง-:ทต.บ้านกรูด-:อบต.แม่รำพึง-:อบต.ทองมงคล-:-อบต.ธงชัย-:
    อบต.ชัยเกษม-:อบต.กำเนิดนพคุณ-:อบต.พงศ์ประศาสน์-:-อบต.ร่อนทอง-:-
  -:ทต.ทับสะแก-:อบต.เขาล้าน-:อบต.นาหูกวาง-:อบต.ทับสะแก-:อบต.ห้วยยาง-:อบต.แสงอรุณ-:
    อบต.อ่างทอง-:-
  -:ทต.ไร่เก่า-:-อบต.ศิลาลอย-:-อบต.สามร้อยยอด-:-อบต.ไร่เก่า-:-อบต.ไร่ใหม่-:-อบต.ศาลาลัย-:
  -:อบต.หนองพลับ-:-อบต.ทับใต้-:-อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่-:-อบต.บึงนคร-:-อบต.หินเหล็กไฟ-:-
  -:ทต.ปากน้ำปราณ-:ทต.เขาน้อย-:อบต.วังก์พง-:-อบต.หนองตาแต้ม-:อบต.ปากน้ำปราณ-:
    อบต.ปราณบุรี-:อบต.เขาจ้าว-:-
  -:ทต.กุยบุรี-:ทต.ไร่ใหม-:อบต.หาดขาม-:อบต.กุยบุรี-:อบต.ดอนยายหนู-:อบต.กุยเหนือ
    อบต.สามกระทาย-:อบต.เขาแดง
  -:ทต.บางสะพานน้อย อบต.ปากแพรก-:-อบต.บางสะพาน-:-อบต.ไชยราช-:-อบต.ช้างแรก-:-
    อบต.ทรายทอง-:-

 • ผอ.กองวิชาการและแผนงาน(นักบริหารงานทั่วไป)
  -:ทม.หัวหิน
  -:ทม.ประจวบฯ
  -:ทต.ปราณบุรี-:ทต.ปากน้ำปราณ

 • ผอ.กองกิจการสภา (นักบริหารงานทั่วไป)
  -:อบจ.-:-

 • ผอ.กองส่งเสริมการท่องเที่ยว
  -:ทม.ประจวบฯ-:-

 • หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานทั่วไป)
  -:ทม.ประจวบ ฯ-:อบต.อ่าวน้อย(๒)-:อบต.คลองวาฬ-:อบต.เกาะหลัก-:
  -:ทต.ปราณบุรี-:อบต.ปากน้ำปราณ-:อบต.วังก์พง(๒)-:อบต.หนองตาแต้ม
  -:ทม.หัวหิน(๒)-:อบต.ทับใต้-:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:ทต.กุยบุรี -ทต.ร่อนทอง-:
  -:อบต.ไชยราช
  -:ทต.ไร่เก่า

  -:ทต.บ้านกรูด-:ทต.ร่อนทอง
  -:อบจ.(7)

 • ผอ.กองคลัง/หัวหน้ากองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง
  -:ทต.ร่อนทอง-:อบต.แม่รำพึง-:-อบต.ทองมงคล-:อบต.ธงชัย
  -:อบต.หนองพลับ-:-อบต.ทับใต้-:อบต.บึงนคร -:อบต.หนองพลับ
  -:-ทม.ประจวบฯ-:ทต.กม.5-:ทต.คลองวาฬ-:อบต..อ่าวน้อย-:อบต.บ่อนอก
  -:ทต.ปากน้ำปราณ-:อบต.ปากน้ำปราณ
  -:อบต.บางสะพาน-:-อบต.ปากแพรก-:-อบต.ช้างแรก
  -:ทต.กุยบุรี-:อบต.เขาแดง-:อบต.สามกระทาย-:อบต.ดอนยายหนู
  -:ทต.ทับสะแก-:อบต.เขาล้าน-:-อบต.ทับสะแก-:-
  -:ทม.หัวหิน

 • หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานการคลัง)
  -:ทม.หัวหิน
  -:ทม.ประจวบฯ-:-อบต.อ่าวน้อย-:อบต.ทับใต้
  -:ทต.กุยบุรี
  -:ทต.ปราณบุรี-:-อบต.วังก์พง
 • ผอ.สำนักการช่าง/ผอ.กองช่าง/หัวหน้ากองช่าง/หัวหน้าส่วนโยธา
  -:ทม.ประจวบฯ-:ทต.คลองวาฬ-:-ทต.กม.5-:-
  -:อบต.ทองมงคล
  -:ทต.หนองพลับ-:อบต.หนองพลับ-:อบต.ทับใต
  -:ทต.ปราณบุรี-:ทต..เขาน้อย-:อบต.ปากน้ำปราณ-:อบต.วังก์พง
  -:ทต.บางสะพานน้อย-:อบต.ปากแพรก
  -:ทต.กุยบุร-:ทต.ไร่ใหม-:อบต.กุยบุรี-:อบต.สามกระทาย-:อบต.เขาแดง
  -:ทต.ร่อนทอง-:อบต.บางสะพาน-:อบต.พงศ์ประศาสน์-:อบต.กำเนิดนพคุณ
  -:อบต.ทับสะแก-:-อบต.แสงอรุณ-:-
  -:ทต.ไร่เก่า-:อบต.ศาลาลัย
  -:อบจ.

 • หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานช่าง)
  -:ทต.ปราณบุร-:อบต.ปากน้ำปราณ-:-อบต.วังก์พง-:-อบต.หนองตาแต้ม
  -:ทม.หัวหิน(2)-:อบต.ทับใต้
  -:ทต.ทับสะแก
  -:ทม.ประจวบฯ-:อบต.อ่าวน้อย
  -:ทต.กุยบุรี-:-

 • ผอ.กองการศึกษา/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน
  -:อบต.สามร้อยยอด
  -:ทต.ทับสะแก-:อบต.ห้วยยาง
  -:ทต.ปากน้ำปราณ-:ทต.เขาน้อย-:อบต.ปากน้ำปราณ-:-อบต.ปราณบุรี-:อบต.หนองตาแต้ม
  -:ทต.ร่อนทอง-:-ทต.กำเนิดนพคุณ-:อบต.พงศ์ประศาสน์-:-
  -:ทต.หนองพลับ-:อบต.หินเหล็กไฟ-:อบต.ทับใต-:อบต.หนองพลับ
  -:ทต.ไร่ใหม-:อบต.สามกระทาย-:อบต.หาดขาม
  -:ทต.บางสะพานน้อย-:อบต.ไชยราช-:อบต.ทรายทอง-:-
  -:-ทต.ไร่เก่า
  -:ทม.ประจวบฯ :-ทต.คลองวาฬ-:-
  -:อบจ.-:-
 • หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารการศึกษา)
  -:ทม.ประจวบ ฯ-:อบต.ทับใต้
  -:อบจ.(2)-:-

 • ผอ.กองสาธารณสุข/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน
  -:อบต.ทองมงคล-:อบต.พงศ์ประศาสน-:อบต.ร่อนทอง-:อบต.ธงชัย-:อบต.คลองวาฬ-:อบต.เกาะหลัก
  -:ทม.ประจวบฯ-:ทต.กม.5-:ทต.คลองวาฬ-:อบต.ห้วยทราย
  -:ทต.ทับสะแก-:อบต.เขาล้าน-:-อบต.นาหูกวาง-:-อบต.ห้วยยาง-:อบต.ทับสะแก-:อบต.อ่างทอง-:-
  -:อบต.ไชยราช
  -:ทต.ไร่เก่า-:อบต.สามร้อยยอด-:อบต.ไร่เก่า
  -:ทต.ปากน้ำปราณ-:--:อบต.ปากน้ำปราณ-:อบต.หนองตาแต้ม
  -:-ทต.กุยบุรี-:ทต.ไร่ใหม่-:--:อบต.หาดขาม-:อบต.สามกระทาย
  -:ทต.หนองพลับ-:อบต.หินเหล็กไฟ-:-อบต.ทับใต้-:-
  -:ทต.บางสะพานน้อย-:อบต.ไชยราช

 • หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานสาธารณสุข)
  -:ทม.หัวหิน
  -:ทต.ไร่เก่า(ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)-:ทต.เขาน้อย
  -:อบต.ปากน้ำปราณ-:-อบต.วังก์พง-:อบต.คลองวาฬ-:อบต.เกาะหลัก-:อบต.หนองตาแต้ม

 • ผอ.กองสวัสดิการและสังคม/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน
  -:อบต.นาหูกวาง-:อบต.หนองพลับ
  -:ทม.หัวหิน-:ทต.หนองพลับ-:อบต.ทับใต้-:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:ทต.ปราณบุรี-:ทต.เขาน้อย-:
  -:อบต.แม่รำพึง-:-
  -:ทม.ประจวบฯ

 • หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานสวัดิการและสังคม)
  - ทม.ปข.
 • ผอ.กองการประปา/หัวหน้ากองการประปา/หัวหน้าส่วนการประปา
  -:ทต.หนองพลับ-:-ทต.กม.5-:-

 • หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานการประปา)
  -:ทม.หัวหิน-:-
 • ผอ.กองช่างสุขาภิบาล/หัวหน้ากองช่างสุขาภิบาล
  -:ทม.หัวหิน
  -:ทต.ปราณบุรี-:-
 • หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานช่าง)
  -:ทม.หัวหิน(2)
  -:อบต.ปากน้ำปราณ-:-
 • ผอ.กองการเกษตร/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน
  -:อบต.ปากน้ำปราณ
  -:อบต.หินเหล็กไฟ-:-
 • หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานการเกษตร)
  -:อบต.ปากน้ำปราณ-:-

 • นักบริหารงานนโยบายและแผน
  -:อบจ.ปข.-:-

 • หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานนโยบายและแผน)
  -:อบจ.(5)

 • ผอ.กองการแพทย์
  -:ทม.หัวหิน-:-

  กลับด้านบน

สายงานผู้ปฏิบัติงาน

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  -:ทต.กำเนิดนพคุณ-:อบต.แม่รำพึง-:-อบต.ทองมงคล-:อบ.ธงชัย:-อบต.กำเนิดนพคุณ  อบต.ร่อนทอง
  -:ทต.ทับสะแก-:อบต.ทับสะแ-:อบต.นาหูกวาง-:อบต.อ่างทอง-:-อบต.ห้วยยาง-:-อบต.เขาล้าน
    อบต.นาหูกวาง-:อบต.แสงอรุณ
  -:ทม.หัวหิน-:ทต.หนองพลั-:อบต.หนองพลับ-:-อบต.ทับใต้-:-อบต.บึงนคร-:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:ทต.ปราณบุรี-:อบต.ปากน้ำปราณ-:อบต.เขาจ้าว -:อบต.หนองตาแต้ม
  -:ทต.บางสะพานน้อย
  -:อบต.ปากแพรก-:อบต.ช้างแรก-:อบต.ไชยราช-:อบต.ทรายทอง-:-
  -:ทต.กุยบุรี-:ทต.ไร่ใหม่-:
  อบต.ดอนยายหนู-:-อบต.หาดขาม-:อบต.สามกระทาย-:อบต.กุยบุรี
  -:อบต.กุยเหนือ
  -:ทม.ประจวบฯ-:ทต.กม.๕-:ทต.คลองวาฬ -:อบต.บ่อนอก-:-อบต.เกาะหลัก-:อบต.ห้วยทราย-:-
  -:อบต.อ่าวน้อย-:อบต.คลองวาฬ
  -:ทต.ไร่เก่า -:อบต.ไร่เก่า-:-อบต.สามร้อยยอด-:อบต.ศาลาลัย-:อบต.ศิลาลอย
  -
  :อบจ.

 • บุคลากร
  -:ทต.กำเนิดนพคุณ-:-ทต.บ้านกรูด-ทต.ร่อนทอง-:อบต.แม่รำพึง-:อบต.ร่อนทอง:-อบต.กำเนิดนพคุณ
    อบต.ทองมงคล
  -:อบต.พงศ์ประศาสน์
  -:ทต.ทับสะแก-:อบต.นาหูกวาง-:อบต.อ่างทอง-:อบต.ห้วยยาง
  -:ทต.เขาน้อย-:อบต.หนองตาแต้ม-:อบต.ปราณบุรี+อบต.วังก์พง
  -:ทต.ไร่เก่า-:อบต.ไร่เก่า-:อบต.ศาลาลัย-:อบต.สามร้อยยอด
  -:-ทม.ประจวบฯ-:ทต.กม.5-:อบต.อ่าวน้อย-:-อบต.คลองวาฬ-:อบต.บ่อนอก
  -:อบต.เกาะหลัก-:อบต.ห้วยทราย
  -:ทม.หัวหิน(๓)-:อบต.ทับใต้-:อบต.หินเหล็กไฟ-:-อบต.หนองพลับ
  -:อบต.หาดขาม-:อบต.กุยเหนือ-:อบต.ดอนยายหนู
  -:-ทต.บางสะพานน้อย
  -:อบจ.(2)-:-
 • นิติกร
  -:อบต.แม่รำพึง -:อบต.ทองมงคล -:-อบต.ชัยเกษม-:อบต.ร่อนทอง
   อบต.พงศ์ประศาสน
  -:ทม.ปข.-:ทต.คลองวาฬ :-ทต.กม.5-:อบต.เกาะหลัก-:อบต.ห้วยทราย-:อบต.บ่อนอก-:อบต.อ่าวน้อย-:
  -:ทต.ทับสะแก-:อบต.เขาล้าน-:อบต.นาหูกวาง-:-อบต.ห้วยยาง-:อบต.แสงอรุณ-:อบต.อ่างทอง-:
  -:ทต.ไร่เก่า-:อบต.ศิลาลอย-:-อบต.สามร้อยยอด-:อบต.ไร่เก่า
  -:ทม.หัวหิน(หัวหน้าฝ่ายนิติการ)-:ทต.หนองพลับ-:อบต.หินหล็กไฟ-:อบต.บึงนคร-:
  -:ทต.ปราณบุรี-:ทต.ปากน้ำปราณ-:ทต.เขาน้อย-:อบต.วังก์พง-:อบต.ปราณบุรี-:อบต.หนองตาแต้ม-:อบต.ปากน้ำปราณ
  -:อบต.ไชยราช-:อบต.บางสะพาน-:อบต.ปากแพรก
  -::ทต.กุยบุรี -:อบต.สามกระทา-:-อบต.ดอนยายหนู-:-อบต.กุยเหนือ -:อบจ.-:-
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  -:อบต.คลองวาฬ-:อบต.เกาะหลัก
  -:อบต.ชัยเกษม-:-อบต.ธงชัย-:ทต.ร่อนทอง
  -:อบต.บึงนคร-:-อบต.ทับใต้-:อบต.หินเหล็กไฟ-:อบต.หนองพลับ
  -:อบต.ไชยราช-:
  -:อบต.อ่างทอง-:อบต.นาหูกวาง-:อบต.แสงอรุณ
  -:ทต.กุยบุรี
  -:ทต.ไร่เก่า
  -:ทต.เขาน้อย-:
  อบต.ปราณบุรี
  -:อบจ.(5)-:
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  -:-อบจ.-:-
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  -:อบต.นาหูกวาง
  -:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:อบต.ช้างแรก-:-
  -:ทต.ปราณบุรี(๒)
  -:ทต.ร่อนทอง-:-อบต.แม่รำพึง-:-อบต.ร่อนทอง
  -:ทม.หัวหิน(๒)
  :-อบจ.(8)-

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  -:ทต.กม.5(1)-:อบต.เกาะหลัก-:อบต.อ่าวน้อย(2)-: อบต.ห้วยทราย
  -:อบต.ทองมงคล(๒)-:อบต.ธงชัย-:อบต.ชัยเกษม-:-อบต.ร่อนทอง
  -อบต.แม่รำพึง-: อบต.กำเนิดนพคุณ-:อบต.ธงชัย
  -:อบต.ทับสะแก-:อบต.ห้วยยาง-:อบต.นาหูกวาง(๔)
  -:ทต.ไร่เก่า(๑)-:อบต.ศิลาลอย-:-:อบต.สามร้อยยอด-:อบต.ไร่เก่า
  -:ทม.หัวหิน-:ทต.หนองพลับ(2)-:อบต.หนองพลับ-:-
  -:ทต.ปราณบุรี(4)-:อบต.วังก์พง-:-อบต.เขาจ้าว-:อบต.หนองตาแต้ม:-ทต.เขาน้อย
  -:อบต.ทับใต้-:-อบต.บึงนคร-:-อบต.หินเหล็กไฟ-:อบต.บึงนคร
  -:ทต.บางสะพานน้อย-:อบต.ไชยราช(๑)
  -:ทต.ไร่ใหม่(๔)-:อบต.ดอนยายหนู-:-อบต.กุยเหนือ-:อบต.สามกระทาย(๒)
  -:อบจ.(4)

  กลับด้านบน
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  -:ทต.บ้านกรูด(๑)-:ทต.ร่อนทอง(๑)
  :ทต.กำเนิดนพคุณ-:อบ่่ต.แม่รำพึง :อบต.กำเนิดนพคุณ-:
    อบต.พงศ์ประศาสน-:
  อบต.ร่อนทอง-:อบต.ชัยเกษม -:อบต.ทองมงคล
  -:ทม.ประจวบฯ-:ทต.คลองวาฬ:-ทต.กม.๕-:อบต.ห้วยทราย-:-อบต.คลองวาฬ (๒)-:อบต.บ่อนอก
    อบต.เกาะหลัก
  -:อบต.อ่าวน้อย
  -:ทต.ทับสะแก(๑)-:อบต.เขาล้าน-:อบต.ห้วยยาง-:อบต.แสงอรุณ-:อบต.อ่างทอง-:อบต.นาหูกวาง
    อบต.ทับสะแก-:อบต.ห้วยยาง
  -:ทต.ปราณบุร(๕)-:ทต.ปากน้ำปราณ(1)-:ทต.เขาน้อย-:อบต.หนองตาแต้ม
  -:
  อบต.ปราณบุรี-:อบต.วังก์พง-:อบต.ปากน้ำปราณ
  -:ทต.ไร่เก่า(1)-:อบต.ไร่เก่า-: อบต.ไร่ใหม่ :อบต.สามร้อยยอด-:อบต.ศิลาลอย-:
    อบต.ศาลาลัย-:
  -:ทต.กุยบุรี(๑)-:ทต.ไร่ใหม่
  -:อบต.กุยเหนือ-:อบต.หาดขาม-:อบต.เขาแดง-อบต.สามกระทาย-:-อบต.กุยบุรี-:อบต.ดอนยายหนูู
  -:ทม.หัวหิน(๕)-:-ทต.หนองพลับ(๒)-:อบต.หินเหล็กไฟ :
    อบต.บึงนคร -: อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่-:
  -:อบต.ปากแพรก-:อบต.ช้างแรก:-อบต.ทรายทอ-:อบต.ไชยราช(๒)
  -:อบจ.(5)

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
  -:ทต.ไร่ใหม่
  -:ทม.หัวหิน-:ทต.หนองพลับ
  -:ทต.ทับสะแก
  -:ทต.คลองวาฬ-:-อบต.คลองวาฬ
  -:ทต.ไร่เก่า -:-
  -:ทต.กำเนิดนพคุณ
  -:-ทต.เขาน้อย-:ทต.ปากน้ำปราณ
  -:ทม.ปข.
  -:-ทต.ร่อนทอง-:-ทต.บ้านกรูด
  -:-อบต.หาดขาม-:-

 • เจ้าหน้าที่ทะเบียน
  -:ทต.ปราณบรี
  -:ทต.ร่อนทอง
  -:ทม.ปข.-:-

 • เจ้าพนักงานทะเบียน
  -:ทต.หนองพลับ
  -:ทต.เขาน้อย
  -:ทต.ร่อนทอง
  -:ทต.ไร่ใหม่

 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์
  -:ทต.ไร่ใหม่
  -:ทต.ไร่เก่า
  -:ทต.ทับสะแก
  -:ทต.หนองพลับ-:อบต.ทับใต้
  :-ทต.คลองวาฬ-:
  -:-อบต.วังก์พง-:
  :-อบจ.-:-

 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  -:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:ทต.ปราณบุรี-:-
  -:อบจ.-:-

 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


 • นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
  -:อบจ.-:-

 • นักพัฒนาการท่องเที่ยว
  -:อบต.ปากน้ำปราณ
  -:ทต.ปากน้ำปราณ

 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  -:อบจ.-:-

 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  -:ทม.ประจวบฯ-:-

 • เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  -:อบต.นาหูกวาง
  -:ทม.หัวหิน(1)-:ทต.หนองพลับ-:อบต.หนองพลับ-:อบต.ทับใต้ -:-อบต.หินเหล็กไฟ -:ทต.ร่อนทอง-:อบต.ชัยเกษม-:อบต.ร่อนทอง-:-อบต.แม่รำพึง
  -:อบต.ไชยราช-:-อบต.ปากแพรก
  -:-ทต.ไร่เก่า-:อบต.ศาลาลัย
  -:ทต.กุยบุรี-:-ทต.ไร่ใหม่-:อบต.กุยบุรี-:อบต.สามกระทาย-:-
  -:ทต.คลองวาฬ-:ทต.กม.๕ -:อบต.อ่าวน้อย-:อบต.คลองวาฬ-:
  -:ทต.ปราณบุรี-:-อบต.วังก์พง-:

 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
  -:ทต.กำเนิดนพคุณ-:อบต.แม่รำพึง -:อบต.พงศ์ประศาสน์-:-อบต.ชัยเกษม
  -:ทต.ไร่เก่า-:อบต.สามร้อยยอด-:อบต.หาดขาม-:อบต.กุยเหนือ
  -:ทต.ปากน้ำปราณ-:ทต.เขาน้อย-:อบต.ปากน้ำปราณ-:อบต.หนองตาแต้ม-:
  -:ทต.คลองวาฬ-:ทต.กม.๕ -:อบต.อ่าวน้อย-:--:-อบต.คลองวาฬ-:อบต.ห้วยทราย
  -:อบต.หินเหล็กไฟ-:อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
  -:อบต.สามกระทาย-:-อบต.ทับใต้-:-
  -:ทต.ทับสะแก-:อบต.อ่างทอง
  -:-ทต.บางสะพานน้อย-:-
  :-อบจ.-:-

 • เจ้าหน้าที่เทศกิจ
  -:ทต.หนองพลับ
  -:ทต.ปากน้ำปราณ-:-

  กลับด้านบน
 • เจ้าพนักงานเทศกิจ

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  -:อบต.แม่รำพึง-:-อบต.เกาะหลัก-:-อบต.ทองมงคล-:-อบต.คลองวาฬ-:-อบต.นาหูกวาง-:-
  -:อบต.ศิลาลอย-:-อบต.สามร้อยยอด-:-อบต.หนองพลับ-:-อบต.วังก์พง-:-อบต.ทับสะแก-:-
  -:อบต.หนองตาแต้ม--อบต.ปากน้ำปราณ-อบต.ไร่เก่า-:-อบต.ชัยเกษม-:อบต.ศาลาลัย-:-:-อบต.ห้วยยาง-:-อบต.ทับใต้-:-อบต.ปราณบุรี-:
  -:อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่-:-อบต.หาดขาม-:-อบต.พงศ์ประศาสน์
  -:-อบต.อ่าวน้อย-
  -:อบต.บึงนคร-:-อบต.หินเหล็กไฟ-:-อบต.ดอนยายหนู-:-อบต.กุยเหนือ:-อบต.แสงอรุณ-:-
  -:อบต.ร่อนทอง-:-อบต.ไชยราช-:-อบต.เขาน้อย-:-อบต.ศาลาลัย-:-
  -:ทต.ไร่ใหม่-:-ทต.คลองวาฬ-:-ทต.ไร่เก่า-:-ทม.หัวหิน(๑)
  -:-ทต.หนองพลับ-:-ทต.ปราณบุรี-:-
  -:-ทต.ปากน้ำปราณ-:-ทต.ร่อนทอง
  -:อบจ.(4)-:-

 • นักวิชาการคลัง
  -:ทต.คลองวาฬ -:อบต.คลองวาฬ -:อบต.บ่อนอก-
  - :อบต.ร่อนทอง
  -:อบต.หนองตาแต้ม
  -:ทม.หัวหิน -:-อบต.ทับใต้

 • เจ้าหน้าที่การคลัง
  -:ทต.ไร่ใหม่-:-

 • เจ้าพนักงานการคลัง
  -:ทม.หัวหิน-:-
  -:ทต.ปราณบุรี-:-
  -:ทม.ประ จวบ
  -
  :-ทต.คลองวาฬ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  -:อบต.ทองมงคล-:-อบต.สามร้อยยอด-:-อบต.วังก์พง-:-อบต.ปากน้ำปราณ-:-อบต.ช้างแรก-:-
  -:อบต.อ่าวน้อย-:-อบต.บ่อนอก-:อบต.เกาะหลัก-:อบต.ดอนยายหนู-:อบต.ปราณบุรี -:อบต.กุยบุรี-อบต.หาดขาม-:
  -:อบต.หินเหล็กไฟ-:อบต.บึงนคร-:อบต.กุยเหนือ-:-อบต.ธงชัย-:-อบต.เขาล้าน-:-อบต.คลองวาฬ
  -:อบต.ทรายทอง-:-อบต.เขาน้อย-:-อบต.ศิลาลอย-:-อบต.ปากแพรก-:-อบต.ไร่เก่า-:
  -:อบต.ไชยราช-:-อบต.ศาลาลัย
  -:ทม.หัวหิน(๑)-:-ทต.กำเนิดนพคุณ+ทต.หนองพลับ-:ทต.ร่อนทอง-:ทต.ไร่ใหม่
  -:ทต.ไร่เก่า
  :-อบจ.(1)-

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  -:อบต.ทองมงคล-:-อบต.นาหูกวาง-:-อบต.ทับสะแก-:-อบต.ไร่เก่า-:-อบต.ธงชัย-:
  -:อบต.
  อ่าวน้อย-:-
  -:อบต.บึงนคร-:-อบต.เขาจ้าว-:-อบต.ช้างแรก-:-อบต.อ่างทอง-:อบต.หาดขาม-:-
  :-อบต.บางสะพาน-:-อบต.ศิลาลอย-:-อบต.ชัยเกษม-:
  :-อบต.ไชยราช-:-อบต.หินเหล็กไฟ-:-:-อบต.หนองพลับ-:-อบต.แม่รำพึง-:-
  :-อบต.ธงชัย-:-อบต.นาหูกวาง-:-อบต.เกาะหลัก-:-อบต.บ่อนอก+อบต.ทรายทอง+
  :-ทม.หัวหิน(๑) -:อบต.บึงนคร-:-ทต.ไร่เก่า-:-ทต.หนองพลับ(๒)-:-ทต.ทับสะแก-:-:-ทต.ร่อนทอง
  -:ทต.ปราณบุรี(2):-ทต.ไร่ใหม่-:-ทต.กุยบุรี-:-ทต.ปากน้ำปราณ-:-ทต.กม.5-:-
  -:อบจ.(3)-

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  -:อบต.แม่รำพึง-:-อบต.ทองมงคล-:-อบต.ห้วยทราย-:-อบต.คลองวาฬ-:-อบต.บ่อนอก-:อบต.เกาะหลัก-: อบต.อ่าวน้อย
  -:อบต.นาหูกวาง

  -:อบต.ห้วยยาง-:-อบต.ปราณบรี-:-อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่- อบต.บึงนคร-:-อบต.กำเนิดนพคุณ-:-
  -:อบต.พงศ์ประศาสน์ -:อบต.ไร่ใหม่-:-อบต.บางสะพาน-:-อบต.กุยบุรี-:-อบต.แสงอรุณ-:
  -:อบต.หินเหล็กไฟ-:-อบต.ไชยราช-:-อบต.บ่อนอก-:-อบต.ศาลาลัย-:-อบต.ช้างแรก-:-อบต.วังก์พง-อบต.ร่อนทอง-
  -:อบต.สามกระทาย-:-อบต.ศาลาลัย-:-อบต.หาดขาม-:-อบต.ศิลาลอย
  -:อบต.กุยบุรี-:-อบต.ปากแพรก-:-อบต.เขาล้าน+อบต.กุยเหนือ-:-อบต.ทับสะแก-:-
  -:-อบต.เขาแดง-:-
  อบต.หนองพลับ-:-อบต.หนองตาแต้ม-:-อบต.ทรายทอง-:-อบต.ปากน้ำปราณ-:-
  -:ทต.ไร่ใหม่-:-ทต.คลองวาฬ-:-ทต.หนองพลับ(๑)-:-ทต.กำเนิดนพคุณ-:-ทม.ประจวบ
  -:ทต.ปราณบุรี-:-ทม.หัวหิน(๓)-:-ทต.ปากน้ำปราณ-:-ทต.บ้านกรูด-:-ต.กม.5
  :-ทต.หนองพลับ-:-ทต.เขาน้อย+
  -:อบจ.(9)-

 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  -:ทต.ไร่เก่า-:-ทม.หัวหิน-:-ทต.เขาน้อย-:อบต.คลองวาฬ
  -:อบต.แสงอรุณ
  -:อบต.ทับใต้-:-

 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  -:อบต.ศิลาลอย-:-อบต.ไร่เก่า-:อบต.หนองพลับ
  -:-ทต.ปากน้ำปราณ-:-ทต.เขาน้อย-:--:อบต.วังก์พง
  -:ทต.ทับสะแก-:อบต.ทับสะแก-:-อบต.เขาล้าน+
  -:ทต.กำเนิดนพคุณ-:ทต.ร่อนทอง-:อบต.ธงชัย-:อบต.บางสะพาน-:อบต.ร่อนทอง
  -:อบต.หาดขาม-:-อบต.กุยเหนือ-:-อบต.กุยบุรี
  -:ทต.คลองวาฬ-:-อบต.อ่าวน้อย
  -:ทต.หนองพลับ-:อบต.บึงนคร -:อบต.ไชยราช-:อบต.ปากแพรก-:-
  -:ทต.ไร่ใหม่-:-

 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  -:อบต.เขาล้าน-:-อบต.สามร้อยอด-:อบต.หนองตาแต้ม-:-อบต.ห้วยยาง-:-
  -:อบต.ปราณบุรี:-อบต.ห้วยสัตวใหญ่ :อบต.กำเนิดนพคูณ-:-อบต.พงศประศาสน์:-
  -:อบต.แสงอรุณ-:-อบต.ไชยราช-:-อบต.ช้างแรก-:-อบต.บ่อนอก-:-อบต.คลองวาฬ-:-อบต.ทับใต้-:
  -:อบต.วังก์พง-:-อบต.ช้างแรก-:-อบต.แม่รำพึง-:-อบต.ปากน้ำปราณ-:-อบต.สามกระทาย-:-
  -:อบต.ศาลาลัย-:-อบต.อ่าวน้อย:-อบต.อ่างทอง-:-อบต.ทับสะแก
  -:
  อบต.ทรายทอง+อบต.เกาะหลัก
  -:ทม.หัวหิน(๑)-:-ทต.หนองพลับ-:อบต.หินเหล็กไฟ-:-อบต.ดอนยายหนู-:-ทต.เขาน้อย-:
  -:ทต.ปราณบุรี-:-ทต.ร่อนทอง-:-ทต.กุยบุรี-:ทม.ปข.-:-ทต.ปากน้ำปราณ -:-ทต.หนองพลับ-:-ทต.กำเนิดนพคุณ-:ทต.บ้านกรูด-:-ทต.กม.๕-:ทต.ไร่เก่า
  -:ทต.ทับสะแก
  -:อบจ.ปข.-:


 • นักวิชาการพัสดุ
  -:อบจ.
  -:ทต.ไร่เก่า-:-ทม.หัวหิน-:ทต.ไร่ใหม่
  -:ทต.บ้านกรูด-:ทต.ร่อนทอง
  -:อบต.ศิลาลอย-:อบต.ทับสะแก-:อบต.ทรายทอง-:อบต.หาดขาม-:อบต.วังก์พง-: อบต.ไชยราช
  -:อบต.เกาะหลัก-:อบต.สามร้อยยอด
  -:อบต.ทองมงคล

 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
  -:อบต.ทองมงคล-:-อบต.นาหูกวาง-:-อบต.วังก์พง-:-อบต.ไร่เก่า-:-อบต.ธงชัย-:-
  -:อบต.ชัยเกษม-:-อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่-:-อบต.บางสะพาน-:-อบต.อ่าวน้อย+อบต.ทับใต้-:
  -:อบต.แสงอรุณ-:-อบต.หินเหล็กไฟ-:-อบต.อ่างทอง-:-อบต.อ่าวน้อย-:-อบต.หนองตาแต้ม-:-
  -:อบต.ศาลาลัย-:-อบต.ทรายทอง-:
  -:อบต.สามกระทาย+
  -:ทต.ร่อนทอง-:-ทต.กม.5-:-ทต.ปราณบุรี-:-ทต.บางสะพานน้อย-:-ทต.เขาน้อย
  -:ทต.หนองพลับ

 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  -:อบต.เขาล้าน-:-อบต.ศิลาลอย-:-อบต.สามร้ยอด-:-อบต.หนองพลับ-:-อบต.ทับสะแก-:-
  -:อบต.ห้วยยาง-:-อบต.กำเนิดนพคุณ-:-อบต.พงษ์ประศาสน์-:อบต.อ่าวน้อย-:-อบต.ปราณบุรี
  -:อบต.กุยบุรี-:-อบต.เขาแดง-:-อบต.เขาน้อย-:-อบต.ศาลาลัย-:-อบต.บึงนคร-:-อบต.หาดขาม
  -:อบต.ห้วยยาง-:-อบต.ช้างแรก-:-อบต.สามกระทาย-:-อบต.หาดขาม-:-อบต.ดอนยายหนู
  -:อบต.แม่รำพึง-:-อบต.หินเหล็กไฟ-:อบต.ร่อนทอง -:อบต.คลองวาฬ-:อบต.นาหูกวาง-:
  -:อบต.บ่อนอก-:
  อบต.ปากแพรก-:-อบต.กุยเหนือ-:-อบต.เกาะหลัก-:อบต.วังก์พง-:อบต.ไชยราช
  -:ทต.ไร่เก่า-:-:ทม.หัวหิน(๒)-: ทต.หนองพลับ-:-ทต.กำเนิดนพคุณ-:ทต.บ้านกรูด-:ทต.ทับสะแก-:-ทต.เขาน้อย
  -:ทต.คลองวาฬ-:-ทม.ปข.-:กม.5
  -:-ทต.ปราณบุรี(๒)-:-ทต.ปากน้ำราณ-:ทต.เขาน้อย
  -:อบจ.-:-

 • นายแพทย์
 • สัตวแพทย์
  -:อบต.บางสะพาน+
  -:ทต.กุยบุรี


 • นายสัตวแพทย์
  -:

  กลับด้านบน
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  -:

 • นักวิชาการสุขาภิบาล
  -:ทม.หัวหิน(1)
  -:ทต.ปราณบุรี
  -:ทต.ไร่ใหม่-:-ทต.กุยบรี-:-
  -:ทต.คลองวาฬ-:-

 • เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
  -:ทต.ปราณบุรี-:-ทต.ปราณบุรี-:อบต.พงศ์ประศาสน์
 • เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
  -:

 • นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  -:อบต.นาหูกวาง-:อบต.อ่างทอง-:-อบต.สามร้อยยอด-:--อบต.ไร่เก่า-:-
  -:อบต.ปราณบุรี-:-อบต.วังก์พง-: อบต.อ่าวน้อย-:-อบต.ดอนยายหนู
  -:-อบต.ร่อนทอง-:-
  -:-อบต.หินเหล็กไฟ
  -:-ทต.ร่อนทอง
  -:อบจ.-:-

 • เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
  -:อบต.หนองตาแต้ม
  -:อบต.พงศ์ประศาสน์
  -:ทม.หัวหิน
  -:ทต.บ้านกรูด
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
  -:ทต.บางสะพานน้อย-:-

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


 • นักวิทยาศาสตร์


 • พยาบาลวิชาชีพ
  :-ทม.หัวหิน(1)-:-ทม.ประจวบฯ-:-ทต.ปราณบุรี-:-

 • ทันตสาธารณสุข
  -:ทม.ปข.-:

 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
  -:อบต.ปากแพรก-:อบต.ช้างแรก-: อบต.ไชยราช
  -:ทต.ทับสะแก-:อบต.นาหูกวาง-:อบต.ทับสะแก-:อบต.ห้วยยาง-:อบต.อ่างทอง-:อบต.เขาล้าน
  -:ทต.กำเนิดนพคุ-:อบต.แม่รำพึง อบต.ธงชัย-:อบต.ชัยเกษม
  -:
  อบต.ร่อนทอง
  -:ทต.กุยบุรี-:-อบต.หาดขาม-:อบต.กุยบุรี่-:-อบต.สามกระทาย
  -:ทม.ปข.-:ทต.กม.5-:อบต.บ่อนอก-:-อบต.ห้วยทราย-:-อบต.คลองวาฬ-:-อบต.อ่าวน้อย
  -:ทต.ปากน้ำปราณ-:ทต.ปากปราณบุรี-:ทต.เขาน้อย-:อบต.หนองตาแต้ม-:อบต.วังก์พง
     อบต.ปากน้ำปราณ
  :ทต.หนองพลับ-:อบต.ทับใต้-:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:ทต.ไร่เก่า-:อบต.ไร่ใหม่-:อบต.สามร้อยยอด-:อบต.ศิลาลอย-:อบต.ศาลาลัย
 • สถาปนิก
  -:ทม.หัวหิน
  -:ทต.ปราณบุรี-:-
  -:อบจ-:-

 • วิศวกรโยธา
  -:อบต.แม่รำพึง-:อบต.พงศ์ประศาสน์
  -:อบต.ห้วยยาง
  -:อบต.ปราณบุรี-:-ทต.ปากน้ำปราณ-:
  -:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:ทม.ปข. -: อบต.เกาะหลัก-:-อบต.อ่าวน้อย
  -:ทม.หัวหิน(๓)-:-ทต.หนองพลับ
  -:-ทต.กุยบรี
  -อบจ.-:-

 • วิศวกรเครื่ื่องกล
  -:อบจ.-:-

 • วิศวกรสุขาภิบาล
  -:

 • วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  -:ทต.ปราณบุรี-:
  -:อบจ-:-

 • วิศวกรไฟฟ้า
  -:ทม.ปข.-:-
 • ช่างโยธา
  -:อบต.แม่รำพึง-:-อบต.คลองวาฬ-:-อบต.เขาล้าน-:-อบต.นาหูกวาง-:-อบต.สามร้อยยอด-:-
  -:อบต.หนองพลับ-:อบต.ทับสะแก-:-อบต.ไร่เก่า-:-อบต.ชัยเกษม-:
  -:อบต.ทับใต้-:-อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่-:-อบต.หาดขาม-:-อบต.บางสะพาน-:-
  -:อบต.บึงนคร-:-อบต.แสงอรุณ-:-อบต.หินเหล็กไฟ-:-อบต.ทรายทอง-:-อบต.สามกระทาย-:-
  -:อบต.เขาจ้าว-:-อบต.ร่อนทอง-:-อบต.บ่อนอก-:-อบต.เขาแดง-:-อบต.อ่างทอง-:-อบต.กุยบุรี
  -:อบต.ศาลาลัย-:-อบต.สามร้อยยอด-:-อบต.ไร่ใหม่-:-อบต.ไชยราช-:-อบต.ธงชัย :-อบต.ไร่เก่า+
  -:อบต.วังก์พง-:-อบต.ทองมงคล+อบต.กำเนิดนพคุณ-:อบต.แม่รำพึง-:อบต.ห้วยทราย
  -:ทต.กำเนิดนพคุณ:-
  -:ทต.ปราณบุรี-:-ทต.ร่อนทอง-:-ทต.ร่อนทอง-:-ทต.ไร่ใหม่-:-ทต.ไร่เก่า-:-
  -:ทต.เขาน้อย-:-
  -:อบจ(2)-:-

 • นายช่างโยธา
  -:อบต.นาหูกวาง-:-อบต.สามร้อยยอด-:-อบต.ทับสะแก-:-อบต.ไร่เก่า-:
  -:-อบต.ห้วยยาง-:-อบต.ไชยราช
  -:อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่-:อบต.ทับใต้-:อบต.กำเนิดนพคุณ:-อบต.พงษ์ประศาสน์:-อบต.ไร่ใหม่-:อบต.ช้างแรก
  -:อบต.บางสะพาน-:-อบต.ปากแพรก-:-อบต.สามกระทาย-:-อบต.ไชยราช-:-อบต.อ่าวน้อย
  -:อบต.ปากน้ำปราณ-:-อบต.ธงชัย-:-อบต.ดอนยายหนู-:-อบต.อ่างทอง-:-อบต.บึงนคร-:
  -:อบต.หนองพลับ-:-อบต.วังก์พง-:-อบต.เขาล้าน-:-อบต.ทองมงคล-:-อบต.ศิลาลอย-:-อบต.ศาลาลัย
  -:อบต.สามร้อยยอด-:อบต.หนองพลับ+อบต.กุยบุรี+อบต.คลองวาฬ+อบต.แสงอรุณ+อบต.เขาแดง
  -:อบต.ร่อนทอง-:
  -:ทต.บางสะพานน้อย-:-ทต.ไร่เก่า-:-ทต.หนองพลับ-:-ทต.ทับสะแก-:
  -:ทต.กำเนิดนพคุณ-:-ทต.ปราณบุรี(๑)-:-ทต.ร่อนทอง-:-ทต.ปากน้ำปราณ-:-
  -:ทต.ไร่ใหม่-:-ทต.บ้านกรูด-:-ทต.กม.5-:-ทต.ร่อนทอง-:ทต.เขาน้อย-:-
  -:ทม.ปข.-:-
  -:อบจ(3)

 • นักผังเมือง
  -:อบจ-:-

 • ช่างผังเมือง
  -:

 • นายช่างผังเมือง
  -:อ่าวน้อย-:
  -:อบจ-:-

 • ช่างเขียนแบบ
  -:อบต.ศิลาลอย-:
  -:อบต.หาดขาม-:อบต.สามกระทาย-:
  -:อบต.ห้วยทราย-:
  -:อบต.ปากน้ำปราณ
  -:ทต.ร่อนทอง
  -:ทต.หนองพลับ
  -:ทต.บางสะพานน้อย-:-

  กลับด้านบน
 • นายช่างเขียนแบบ
  -:อบต.หนองตาแต้ม
  -:อบต.ห้วยทราย
  -:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:อบต.กุยเหนือ-:-
  -:ทต.ปราณบุรี
  -:ทต.บางสะพาน้อย-:-
  -:อบจ(3)-:-

 • ช่างสำรวจ
  -:อบต.ศิลาลอย-:-อบต.ศาลาลัย-:-
  -:อบต.ชัยเกษม
  -:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:ทต.ปราณบุรี-:-

 • นายช่างสำรวจ
  -:อบต.กุยบุรี
  -:อบต.ศิลาลอย-
  -:-อบต.ปราณบุรี-:ทต.ปากน้ำปราณ
  -:อบต.อ่าวน้อย-:เกาะหลัก
  -:อบต.ชัยเกษม-:อบต.แม่รำพึง-:
  -:อบต.ห้วยยาง
  -:-ทม.หัวหิน(1)

 • ช่างเครื่องยนต์

 • นายช่างเครื่องยนต์
  -:ทต.ปราณบุรี-:
  -:ทม.หัวหิน -

 • ช่างเครื่องกล
  -:อบจ.-:-

 • นายช่างเครื่องกล
  -:อบจ-:-

 • ช่างไฟฟ้า
  -:อบต.ทองมงคล
  -:อบต.บางสะพาน-:อบต.ไชยราช
  -:ทม.หัวหิน-:ทต.หนองพลับ-:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:ทต.ปราณบุรี-:ทต.เขาน้อย-:อบต.หนองตาแต้ม-:อบต.วังก์พง-:
  -:ทต.ทับสะแก
  -:ทต.กุยบุรี-:-

 • นายช่างไฟฟ้า
  -:อบต.อ่าวน้อย
  -:-ทม.หัวหิน
  -:-ทต.ปราณบุรี-:-อบต.หนองตาแต้ม-:-

 • เจ้าหน้าที่การประปา


 • เจ้าพนักงานการประปา
  -:อบต.หนองตาแต้ม-:อบต.วังก์พง-:
  -
  :-อบต.พงศ์ประศาสน์
  -:อบต.ไชยราช-:อบต.หนองพลับ
  -:-ทต.หนองพลับ-:-
 • นักสังคมสงเคราะห์
  -:อบต.อ่าวน้อย
  -:อบต.สามกระทาย-:-
  -:ทม.หัวหิน-:-ทต.หนองพลับ-:-
  -:อบจ.-:-

 • นักพัฒนาชุมชน
  -:ทม.ประจวบฯ(๒)-:ทต.คลองวาฬ-:อบต.คลองวาฬ-:-อบต.อ่าวน้อย-:-อบต.บ่อนอก
  -:อบต.นาหูกวาง-:-อบต.อ่างทอง-:-อบต.แสงอรุณ-:อบต.ห้วยยาง
  -:-ทต.ปราณบุรี-:อบต.วังก์พง-:-อบต.ปากน้ำปราณ
  -:ทต.ไร่เก่า-:อบต.ไร่เก่า-:-อบต.ศาลาลัย-:อบต.ไร่ใหม
  -:ทต.ร่อนทอง-:-ทต.บ้านกรูด-:ทต.กำเนิดนพคุณ-:อบต.ธงชัย-:อบต.ชัยเกษม-:อบต.กำเนิดนพคุณ-:
    อบต.ร่อนทอง-:-
  อบต.พงศ์ประศาสน-:-อบต.ทองมงคล-:-อบต.แม่รำพึง  
  -:ทต.ไร่ใหม่-:ทต.กุยบุรี -:อบต.กุยเหนือ-:อบต.กุยบรี-:อบต.เขาแดง-:-อบต.หาดขาม-:-อบต.สามกระทาย-:
  -:ทม.หัวหิน-:ทต.หนองพลับ-:-อบต.ทับใต้:-อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ :-อบต.บึงนคร
    
  อบต.หินเหล็กไฟ
  -:อบต.บางสะพาน-:อบต.ปากแพรก-:-อบต.ทรายทอง

 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
  -:อบต.แม่รำพึง
  -:อบต.นาหูกวาง-:-

 • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  -:อบต.ทองมงคล
  -:ทต.เขาน้อย-:อบต.ปากน้ำปราณ-:อบต.วังก์พง-:-อบต.เขาจ้าว
  -:อบต.หาดขาม
  -:อบต.เกาะหลัก
  -:-อบต.หินเหล็กไฟ
  -:อบต.ไชยราช-:อบต.ช้างแรก

 • เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ
  -:อบต.วังก์พง-:-

  กลับด้านบน
 • เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

 • นักวิชาการเกษตร
  -:อบต.คลองวาฬ-:-อบต.อ่าวน้อย
  -:ทม.หัวหิน-:ทต.หนอพลับ-:อบต.วังก์พง-:อบต.ปราณบุรี-:อบต.หนองตาแต้ม-:อบต.ปากน้ำปราณ
  -:-อบต.ช้างแรก
  -:อบต.ห้วยยาง-:อบต.ทับสะแก
  -:อบต.ทองมงคล
  -:อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่-:-อบต.หินเหล็กไฟ
  -:-อบต.ดอนยายหนู-:อบต.หาดขาม
  -:-อบต.ศาลาลัย-:-
 • ศึกษานิเทศก์
  -:ทต.ปราณบุรี-
  :-อบจ.-:-

 • นักวิชาการศึกษา
  -:ทต.ร่อนทอง-:ทต.กำเนิดนพคุณ-:อบต.แม่รำพึง-อบต.ธงชัย -:อบต.ชัยเกษม -:อบต.พงศ์ประศาสน์-:อบต.ไชยราช
    อบต.ทองมงคล-:-อบต.ร่อนทอง-:-
  -:ทม.ปข.-: ทต.คลองวาฬ-:-ทต.กม.5-:-อบต.ห้วยทราย-:อบต.คลองวาฬ-:อบต.เกาะหลัก-:
  -:อบต.นาหูกวาง-:-อบต.ห้วยยาง
  -:อบต.ศิลาลอย-:อบต.ไร่เก่า:-อบต.ศาลาลัย-:-อบต.สามร้อยยอด-:--:ทต.ไร่เก่า
  -:ทต.ปราณบุรี-:-ทต.เขาน้อย-ทต.ปากน้ำปราณ :-อบต.ปากน้ำปราณ-:-อบต.วังก์พง-:-
  -:ทต.กุยบุรี-:ทต.ไร่ใหม-:-อบต.เขาแดง-:-อบต.ดอนยายหน-:อบต.สามกระทาย
  -:ทม.หัวหิน-:-ทต.หนองพลับ-:อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่-:อบต.บึงนคร -:อบต.หินเหล็กไฟ
  -:อบต.ทับใต้-
  -:ทต.บางสะพานน้อย-:อบต.ปากแพรก-:อบต.บางสะพาน-:อบต.ช้างแรก-:อบต.ทรายทอง
  -:อบจ.(2)-

 • นักวิชาการวัฒนธรรม
  -:อบจ.-:-

 • สันทนาการ
  -:ทต.ไร่ใหม่
  -:ทต.ร่อนทอง-:-ทต.กำเนิดนพคุ-:-
  -:ทต.ปราณบุรี-:-ทต.เขาน้อย
  :-อบจ.(2)-:-

 • บรรณารักษ์
  -:อบจ.-:-

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
  -:

 • เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
  -:อบจ.-:-

 • ครูผู้ดูแลเด็ก
  -:ทม.ปข.-:ทต.คลองวาฬ -:อบต.เกาะหลัก-:อบต.ห้วยยาง(๒)-: อบต.คลองวาฬ(๓)-:
  -:ทต.หนองพลับ-:อบต.ทับใต้(๒)-:
  -:อบต.ทองมงคล(๒)-:
  -:อบต.ไชยราช(๓)
  -:อบต.นาหูกวาง-:
  -:อบต.แสงอรุณ-:
  -:อบต.ร่อนทอง-:อบต.แม่รำพึง-:
  -:อบต.เขาจ้าว
  -:อบต.สามกระทาย(๔)-:อบต.หาดขาม(๒)
  [url=http://www.explore-thailand.net/radio/popradio43.html]???????????????[/url] [url=http://www.explore-thailand.net/radio/popradio368.html]?????????????[/url]

                           กลับด้านบน

© กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ™
e-mail : glocalpr@youname.com -:- update Thu, 21-Feb-2013 5:43 PM
Free Web Counter
Free Hit Counter