หน้าหลัก                    มติ ก.จังหวัด                     กฎหมาย              
         ตำแหน่งว่าง                หลักเกณฑ์ ก.จังหวัด                ค้นหนังสือย้อนหลัง  
 

 

การสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๔

ประกาศยกเลิกผลการสอบภาค ข. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ n
กำหนดรายงานตัวรอบแรก ๑๔ มี.ค.๕๔
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงาน อบต.จ.ประจวบฯ
ประกาศกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) จ.ประจวบ ฯ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์(ภาค ค.) จ.ประจวบ ฯ
ที่พักใกล้เคียงศูนย์สอบที่ตั้งอยู่ อ.ทับสะแก
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการสอบ(โปรดปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด)
แผนที่สนามสอบ อบต. แบบ ๑ / แบบ ๒ ตามสะดวกครับ
ข่าวประชาสัมพันธ์การเดินทางและที่พักในประจวบฯ
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ อบต. จังหวัดประจวบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ อบต. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประกาศเรื่องความโปร่งใสในการสอบแข่งขัน
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมตำแหน่งและอัตราว่างที่เปิดสอบ
ประกาศเรื่องความเป็นธรรมและเสมอภาคในการสอบแข่งขัน
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล 18 ต.ค.- 8 พ.ย.53
ยื่นใบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลการเรียกใช้บัญชีสอบแข่งขันของ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   รอบที่ ๑๘
[ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ]

ที่ ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี ใช้บัญชี
ถึงลำดับที
รับรองบัญชี
๑.
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑
๓๐๘
๔๕
-
๒.
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑
๕๘
๓๔
-
๓.
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๑
๘๙
๒๒
-
๔.
ช่างโยธา ๑
๗๕
๕๗
-
๕.
ช่างไฟฟ้า ๑
๑๘
๑๐
-
๖.
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ๑
๔๓
๑๒
-
๗.
เจ้าพนักงานธุรการ ๒
๔๙๒
๕๘
-
๘.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒
๑๘๕
๒๗
-
๙.
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒
๑๖๙
๒๘
-
๑๐.
เจ้าพนักงานพัสดุ ๒
๒๔๙
๓๓
-
๑๑.
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒
๑๗
๑๗
-
๑๒.
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒
๑๐๑
๑๙
-
๑๓.
นายช่างโยธา ๒
๘๑
๔๕
-
๑๔.
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒
๑๑๑
-
๑๕.
เจ้าพนักงานการประปา ๒
-
๑๖.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓
๒๙๔
๔๓
๑๗.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓
๑๐๓
๒๖
๑๘.
นักวิชาการศึกษา ๓
๑๕๙
๓๒
๑๙.
นักพัฒนาชุมชน ๓
๑๕๑
๑๑
๒๐.
นิติกร ๓
๑๐๙
๓๙
๒๑.
วิศวกรโยธา ๓
๑๙
๑๙
๒๒.
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๓
๒๕
๒๓.
นักวิชาการเกษตร ๓
๘๓
๑๑
-

หมายเหตุ ลำดับที่เรียกใช้บัญชีรวมถึงลำดับของผู้ที่ได้ขอสละสิทธิ์ และที่มีการรับรองบัญชี


January 16, 2013 10:44 PM
Hit Counter
Your Counter